Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1. Enke deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitstuiting van de voorwaarden van de cliënt Zo er schrifteliik de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de client of aan bijzondere voorwaarden, vermeld in de offerte, blijven de hiernavolgende voorwaarden
gelden op aanvullende wijze.

2. Betalingen

2.1 . Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen,zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de NV Vandermaesen binnen de dertig dagen na de factuurdatum of op de vervaldag indien uitdrukkelijk vermeld op de factuur.

2 2. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zaI van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden meteen conventionele moratoire interest die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08 2002, en die minimum 12o/o zal bedragen. Bovendìen zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke ìnvorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor ln voorkomend gevaI een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

3. De NV Vandermaesen heeft in geval van gehele of gedeeltelijke afzegging door de klant na verstrijking van de termijn van vijf werkdagen vóór de overeengekomen leveringsdatum, het recht op een vergoeding die overeenkomt met de door de NV Vandermaesen gemaakte kosten, steeds met een minimum van 30% van het totale factuurbedrag voor de oorspronkelijke voorziene levering.

4. De geleverde goederen blijven eigendom van de NV Vandermaesen tot algehele betaling van de prijs. De NV Vandermaesen kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddelijk op eenvoudige vraag aan de NV Vandermaesen te worden teruggegeven en dit op kosten van de koper.

5. Bevoegde rechtbank
ln geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

6. Zowel de totstandkoming, het bestaan aLs de gevolgen van de overeenkomst gesloten met de NV Vandermaesen worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst